Po obecném úvodu do psycholingvistiky řečové produkce bude následovat podrobný rozbor tří základních zdrojů dat, na jejichž základě je řečová produkce modelována: řečových chyb, afázií a psycholingvistických experimentů. Podrobně budou analyzovány a porovnány tři základní modely řečové produkce, Dellův,  Caramazzův a Leveltův, z nichž každý vychází primárně z jednoho z uvedených typů dat. Dále se budeme zabývat časovým průběhem aktivace sémantické, gramatické a fonologické informace během řečové produkce a představíme si různé typy behaviorálních experimentů. Seminář bude zakončen vhledem do psycholingvistického výzkumu češtiny a to prostřednictvím experimentů zkoumajících zpracování gramatického rodu a deklinační a konjugační třídy. Seminář se okrajově zabývá i řečovou produkcí v cizím jazyce.

Předpokladem k účasti na semináři je dobrá schopnost číst anglické odborné lingvistické texty.