Klíč k zápisu je ESF_1_PedF

Grantový projekt, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Název UK: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Část PedF: Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů

Název programu MŠMT: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání