Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362