Každá lidská činnost má nějaké výsledky. Učení není výjimkou. Na procesu učení se podílíme jednak my, učitelé, tím, že vyučujeme; významně k němu přispívají naši studenti tím, že se učí. Pokud máte dojem, že učení je natolik významnou součástí Vaší profese a že do něj vkládáte nemalé úsilí a zdroje, patrně Vás dříve nebo později nemine potřeba, mít výsledky této činnosti nějak popsány způsobem, s nímž je možné dále pracovat.

Při přetíženosti VŠ učitelů si každý jistě dvakrát rozmyslí, kterým směrem napřít svoji energii, omezený čas a zdroje tak, aby výsledek byl pro vzdělání studentů co nejpřínosnější. Již po desetiletí se buduje znalostní báze postupů a nástrojů, které nejsou jen "dobrým nápadem", ale u nichž lze recenzovanými publikacemi doložit, že jsou průkazným přínosem. Jedním z nástrojů výuky založené na důkazech (evidence-based teaching) je postup, kdy studenti a vyučující mají od začátku k dispozici předem formulované výsledky učení (learning outcomes), k nimž celou dobu svého vzdělávání cílí. Mají podobu jednoznačně formulovaných a realisticky splnitelných a tím pádem i ověřitelných zadání. Jejich splněním studenti prokazují způsobilost k absolvování kurzu a předmětu. Odpovídají nejen na otázku, co studenti mají na konci předmětu umět, ale zejména na to klíčové - jak to ověřitelným způsobem prokázat? Při správném použití tato zadání pomáhají formovat myšlení studentů, cílit pozornost na podstatné znalosti, dovednosti a postoje, objektivizovat zkoušení a umožnit provázanost předmětů studijních oborů (mapování kurikula).

Pokud se o tvorbě a použití výsledků učení chcete dozvědět více, jste na dobré adrese a vstupte dále.

Pokud si chcete formulování výsledků učení aktivně vyzkoušet, můžete odevzdat svoji ukázku "nanečisto" pro jednu vyučovací jednotku a získat zpětnou vazbu pro Vaši další tvorbu.

Kontaktní osoba: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Meziuniverzitní aliance 4EU+, jejíž je UK zakládajícím členem, umožňuje svým univerzitám mezi sebou sdílet kurzy. Tato nabídka se pro každý semestr objevuje na webu aliance https://4euplus.eu/4EU-33.html. Podoba a zvyklosti výuky mají na různých evropských univerzitách mnoho společného, někdy však odlišné pojetí, názvosloví i tradici. Smyslem tohoto kurzu je soupis kroků, jejichž respektováním se lze z pohledu vyučujícího co nejvhodněji přiblížit standardům obvykle očekávaným od mezinárodních kurzů, konkrétně pak: 1) formulace výsledků učení jako základního východiska pro ověření kompetencí absolventů kurzu; 2) způsoby designu nově vznikajícího kurzu či úpravy kurzu stávajícího, a to jak za situací, kdy je sdílený kurz tvořen a vyučován jen ze strany UK, tak pro situaci, kdy se na něm podílí více pracovišť. V rámci dvouhodinového distančního webináře budou sdíleny teoretické podklady, ale zejména proběhnou praktické ukázky pedagogických dovedností potřebných k přípravě mezinárodně sdíleného kurzu. To zahrnuje i platformu doporučenou 4EU+ pro design kurzů (https://abc-ld.org/). Vítáni jsou jak účastníci, kteří mohou sdílet vlastní zkušenost s vyučováním mezinárodních kurzů, tak účastníci, kteří nároky a ne/výhody této cesty teprve zvažují.

Tento kurz slouží jako podpora pro workshop zaměřený na rozšížení povědomosti a sdílení zkušeností v oblasti výuky založené na důkazech - https://cczv.cuni.cz/CCZV-377.html.
Vážení spolupracovníci,

jste na stránce kurzu, který slouží jako podpora pro workshop zaměřený na tvorbu a úpravu předmětů a kurzů.

Kurzy a předměty, které vyučujeme, můžeme navrhovat s různým přístupem a použít různou inspiraci, u déletrvajících sbírat zkušenosti z postupného vývoje apod. Design vysokošolského předmětu však není zcela samozřejmým a jednoduchým úkolem, zejména, má-li předmět svojí stavbou a vyvážeností obstát při srovnání s obdobnými předměty zahraničních univerzit, což se na Univerzitě Karlově již děje například na platformě 4EU+ Shared Courses.

Jedním z nástrojů, jak navrhnout či zrevidovat kurz či předmět je metoda zvaná ABC learning design https://abc-ld.org. Chcete-li poznat a využít, co nám jako učitelům nabízí a jak ji efektivně použít, pokračujte laskavě dále.

Přeji Vám účelně vynaložený čas ku prospěchu Vašich předmětů i Vašich studentů.

Zbyněk Tonar