Meziuniverzitní aliance 4EU+, jejíž je UK zakládajícím členem, umožňuje svým univerzitám mezi sebou sdílet kurzy. Tato nabídka se pro každý semestr objevuje na webu aliance https://4euplus.eu/4EU-33.html. Podoba a zvyklosti výuky mají na různých evropských univerzitách mnoho společného, někdy však odlišné pojetí, názvosloví i tradici. Smyslem tohoto kurzu je soupis kroků, jejichž respektováním se lze z pohledu vyučujícího co nejvhodněji přiblížit standardům obvykle očekávaným od mezinárodních kurzů, konkrétně pak: 1) formulace výsledků učení jako základního východiska pro ověření kompetencí absolventů kurzu; 2) způsoby designu nově vznikajícího kurzu či úpravy kurzu stávajícího, a to jak za situací, kdy je sdílený kurz tvořen a vyučován jen ze strany UK, tak pro situaci, kdy se na něm podílí více pracovišť. V rámci dvouhodinového distančního webináře budou sdíleny teoretické podklady, ale zejména proběhnou praktické ukázky pedagogických dovedností potřebných k přípravě mezinárodně sdíleného kurzu. To zahrnuje i platformu doporučenou 4EU+ pro design kurzů (https://abc-ld.org/). Vítáni jsou jak účastníci, kteří mohou sdílet vlastní zkušenost s vyučováním mezinárodních kurzů, tak účastníci, kteří nároky a ne/výhody této cesty teprve zvažují.

Tento kurz slouží jako podpora pro workshop zaměřený na rozšížení povědomosti a sdílení zkušeností v oblasti výuky založené na důkazech - https://cczv.cuni.cz/CCZV-377.html.
Vážení spolupracovníci,

jste na stránce kurzu, který slouží jako podpora pro workshop zaměřený na tvorbu a úpravu předmětů a kurzů.

Kurzy a předměty, které vyučujeme, můžeme navrhovat s různým přístupem a použít různou inspiraci, u déletrvajících sbírat zkušenosti z postupného vývoje apod. Design vysokošolského předmětu však není zcela samozřejmým a jednoduchým úkolem, zejména, má-li předmět svojí stavbou a vyvážeností obstát při srovnání s obdobnými předměty zahraničních univerzit, což se na Univerzitě Karlově již děje například na platformě 4EU+ Shared Courses.

Jedním z nástrojů, jak navrhnout či zrevidovat kurz či předmět je metoda zvaná ABC learning design https://abc-ld.org. Chcete-li poznat a využít, co nám jako učitelům nabízí a jak ji efektivně použít, pokračujte laskavě dále.

Přeji Vám účelně vynaložený čas ku prospěchu Vašich předmětů i Vašich studentů.

Zbyněk Tonar